අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

24
ජූලි2018
කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්...

20
ජූලි2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය සම්බන්ධිකරණ කමිටුව 2018.09.28

ගරු විදුලිබල හා පුනර්ජනණිය බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය...

28
අගෝ2017
සාර්ථක ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් - ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහන

සාර්ථක ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් - ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහන

සාර්ථක ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් - ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහන...

26
අප්‍රේ2017
District Skills Development Unit

District Skills Development Unit

Computer Basic Skill Program will be Unit...

Scroll To Top